IPA Temel Haklar Projeleri

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, insan hakları alanında Anayasa Mahkemesi kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasının güçlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi içtihadı ve bireysel başvuru mekanizması hakkında farkındalığın yükseltilmesidir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Anayasa Mahkemesi kararlarının icrasına ilişkin olarak, AB standartları ve uygulamaları doğrultusunda işleyen bir izleme mekanizması kurulması ve paydaş platformun izlemesinin güçlendirilmesi
  • Anayasa Mahkemesi içtihadı kapsamında tespit edilen sistemsel insan hakları kanun boşluklarının irdelenmesi
  • Hakimler, savcılar, ilgili kamu çalışanları ve avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihadı hakkında bilgi sahibi olmaları ve benzer davalarda bu kararları uygulayabilmeleri
  • Temel haklar alanında AB deneyimlerinin aktarılması, Türk mahkemelerinin ve ilgili paydaşların Avrupa ve AB üye devletler kurumları/mahkemeleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve bunun, AB standartları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yolunu açması
  • Kamuoyunun ve kamu kurumlarının, insan haklarının korunmasında Anayasa Mahkemesi kararlarının rolü konusundaki farkındalığının artırılması

Proje kapsamında, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararlarının etkili şekilde uygulanmasının yanı sıra, verilen ihlal kararları ışığında yeni ihlallerin oluşmasının engellenmesi ve Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayılarının azaltılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu doğrultuda, hakim ve savcıların katılımıyla bölgesel çalıştaylar ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmektedir.