Değerlendirme

Değerlendirme

Değerlendirme faaliyeti, Temel Haklar Alt Alanında yürütülmüş ya da yürütülmekte olan projelerin OECD Kalkınma Yardımları Komitesi(DAC) kriterleri çerçevesinde gözden geçirilmesi faaliyetidir.

Projeler uygulama aşamalarında ya da sonrasında, ilgililik, verimlilik, etkililik, uzun dönemli etki, sürdürülebilirlik ve bütünleyicilik unsurları göz önünde bulundurularak ele alınmaktadır.

Temel Haklar Alt Alanında yürütülen projelerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar NIPAC, Lider Kurum ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmektedir.