IPA Temel Haklar Projeleri

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin genel amacı, Türkiye’de Avrupa insan hakları standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunulması, özel amacı ise Türkiye’deki baroların ve avukatların Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • 7 pilot ildeki baroların İnsan Hakları Merkezlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve aralarındaki koordinasyonun iyileştirilmesi
  • Avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması
  • Türkiye Barolar Birliği ile Barolardaki İnsan Hakları Merkezleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi

Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle avukatların insan hakları standartları konusundaki kapasiteleri güçlendirilmiştir. Projede, Avrupa Konseyi tarafından sağlanan Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals – HELP) kapsamında yer alan sekiz 8 HELP kursu Türkçeye çevrilmiş ve projede 4 binden fazla avukata insan hakları eğitimi verilmiştir. Avukatların kapasitesinin desteklenmesi için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ilişkin süreçler hakkında yayınlar da Türkçeye çevrilerek, Barolara iletilmiştir.

İnsan Hakları Merkezleri 7 ilin Barosunda kurulmuş olup, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi de dahil olmak üzere bu merkezlerin tüzükleri hazırlanmıştır.

İnsan Hakları konusundaki iletişimi ve etkileşimi sürekli kılmak adına internet tabanlı olarak İHMNET geliştirilmiştir.