IPA Temel Haklar – Bülten 2

İnternet Sitemiz Yayında!

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projemizin internet sitesi yayına başladı. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Temel Haklar alanı ve projemiz hakkındaki tüm gelişmeleri ipatemelhaklar.ab.gov.tr’den takip edebilirsiniz.Paydaşlarımıza ve hedef gruplarımıza bilgi aktarmak için kullanacağımız internet sitesi, Projemiz ile belirlenen tematik alanlarla ilgili güncel bilgileri, temel referansları, faaliyet raporlarını, eğitim materyallerini ve projeden haberleri içeren etkin bir iletişim ortamı sunacak.

Ayrıca, IPA Temel Haklar Alt Alanında finanse edilen projelere ilişkin gelişmeler ile henüz yapım aşamasında olan çevrimiçi kaynak merkezine de internet sitemizden ulaşılabilecek. Çevrimiçi kaynak merkezi kapsamında temel haklar alanında hazırlanmış çeşitli yayınlar, ulusal ve uluslararası kaynaklardan derlenerek bir araya getirilecek.

Temel Haklar Alanında Eğitimlere Başladık!

AB ve Katılım Perspektifinden Temel Haklar Eğitimi

Projemizin kurumsal kapasite güçlendirme çalışmalarına AB ve Katılım Perspektifinden Temel Haklar Eğitimi ile başladık.

28-29 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen eğitimde kamu kurumlarımızın temsilcilerine AB’nin yapısı, işleyişi, hukuk kaynakları, AB’de temel hakların yeri, gelişimi ve işlevleri konusunda bilgi verildi. Ayrıca Kopenhag Siyasi Kriterleri ile Yargı ve Temel Haklar Faslı (23.Fasıl) kapsamında yer alan temel konular ele alındı. Söz konusu eğitim,  projemizin Kapasite Geliştirme Kilit Uzmanı Prof. Dr. Sanem Baykal tarafından verildi.

Proje Tasarımı ve Proje Döngü Yönetimi Eğitimi

Proje Tasarımı ve Proje Döngü Yönetimi Eğitimini, 18-19 Ekim tarihlerinde Ankara’da paydaş kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirdik.

Proje tasarımı ve yürütülmesine ilişkin genel giriş niteliği taşıyan bu eğitimde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) temel kurum, kavram ve süreçlerine ilişkin bilgiler verildi, bir projenin fikir geliştirme aşamasından, kabul edilme aşamasına kadar geçen süreçleri ele alındı. Katılımcılarla interaktif yöntemler ve çalıştay formatı kullanılarak icra edilen eğitim, Kıdemli Uzman Dr. Petek Kovancı Shehrin tarafından verildi.

Tematik Alan Eğitimleri

Temel Haklar Alanı için seçilen on farklı temada yapacağımız eğitimlerin ilk dördünü tamamladık!

Bu eğitimlerle, kamu kurumlarımızın temsilcileri farklı temel hak alanlarında AB müktesebatına ilişkin kapasitelerini güçlendiriyor.

Kadın Hakları Eğitimi

Doç. Dr. İdil Aybars’ın kadın hakları alanında çalışan kamu kurumlarımızın temsilcilerine yönelik 2-3 Kasım 2022 tarihlerinde verdiği eğitimde AB’nin bu alandaki kapsamlı müktesebatı, uygulamaları ve AB Komisyonu’nun yeni mevzuat önerileri ele alındı.

Eğitimde, ilgili AB strateji ve politika belgeleri ile Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların düzenlemelerine de yer verildi.

1-2 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen Kadın Hakları Tematik Alan Eğitimi’nin 2. Aşamasında ise, bu alandaki AB müktesebatı ile özellikle strateji ve politika belgelerini esas alan proje fikirleri tartışıldı. Katılımcıların proje fikirlerinin proje fişi şablonuna taşınmasına yönelik atölye çalışması yapıldı.

İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Eğitimi

İfade ve bilgi edinme özgürlüğüyle ilgili alanlarda görev yapan kamu kurumlarımıza yönelik 17-18 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen eğitimde, Doç. Dr. Ulaş Karan bu alanlardaki AB Müktesebatını; AGİT Medya Temsilciliği Ofisi yetkilileri Elena Chernievska ve Antonina Cherevko ise medya özgürlüğü ile nefret söylemini ele aldı.

Sözkonusu eğitimde, ifade, bilgi edinme ve basın özgürlüğü alanlarıyla ilgili AB strateji ve politika belgelerine, AİHM içtihadına, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çalışmalarına ve belgelerine yer verildi. Eğitimde bu alandaki AB müktesebatı ile üye devletlerin uygulamalarına değinildi.

Eğitim kapsamında, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği Ofisi’nden yetkililer çevrimiçi olarak katılımcılara AGİT’in görev alanı ile medya özgürlüğü ve nefret söyleminin kapsamı konusunda detaylı bir sunum yaptı.

İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Eğitimi’nin 2. Aşaması ise 13-14 Aralık 2022 tarihinde düzenlendi. Eğitim sırasında katılımcılar, IPA projelerine dönüştürülebilecek fikirleri geliştirmenin yanında tasarım ve yazım yöntemleri hakkında deneyim kazandı.

Çocuk Hakları Eğitimi

Kıdemli Uzman Adem Arkadaş-Thibert tarafından 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde çocuk haklarıyla ilgili görev yapan kamu kurumlarımıza yönelik Ankara’da verilen eğitimde, AB’nin çocuk hakları alanındaki kapsamlı müktesebatına ve üye devletlerdeki iyi uygulamalara dair bilgiler verildi.

Eğitimde ayrıca, çocuk hakları alanındaki AB strateji ve politika belgeleri ile Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çalışmalarına yer verildi.

Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi

Prof. Dr. İlke Göçmen’in ilgili kamu kurumlarımızın temsilcilerine yönelik 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde verdiği eğitimde ayrımcılıkla mücadele alanındaki AB müktesebatı, üye devletlerin iyi uygulamaları ile farklı Birlik politikaları çerçevesinde eşitlik ilkesi ele alındı.

Eğitimde, konu ile ilgili AİHM ve ABAD içtihadı, AB strateji ve politika belgeleri ve Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları ve belgeleri hakkında da bilgi verildi.

Bu Dönemde Neler Yaptık?

Temel Haklar Çalışma Ziyareti: AB Temel Haklar Ajansı, AGİT ve Avusturya Makamları ile Bir Araya Geldik

Projemiz kapsamında temel haklar alanında görev yapan kurumlarımızın kapasitelerini geliştirmek ve insan hakları ile ilgili iyi uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ilk çalışma ziyaretimiz 7-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Avusturya/Viyana’ya düzenlendi. Bu ziyaret kapsamında AB Temel Haklar Ajansı (FRA) başta olmak üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilciliği, Avusturya Federal Hükümeti Kadın ve Eşitlik Bölümü ve Avusturya Ombudsmanlığı ile görüşmeler yapıldı.

Ziyaret edilen kurumlarla önümüzdeki süreçte temel haklar işbirliği imkanları ele alındı.

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi’nin II. Yönlendirme Komitesi Toplantısını Yaptık

Projemizin II. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 27 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle projenin ilk altı ayında gerçekleştirilen aktiviteler ele alındı. Ayrıca ikinci altı aylık uygulama süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu Rehberi Hazırlandı

Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu yapısı ve işleyişini kapsayan Rehber, paydaşlarımızın görüşleri alınarak İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı.

IPA II Temel Haklar Projelerinin Değerlendirme Süreci Başladı

IPA Temel Haklar alanında dört projenin değerlendirilmesine yönelik çalışmamız başladı. Değerlendirmesi yapılacak dört projeden biri olan “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme ve Planlamanın Uygulanması” Projesinin değerlendirmesi kapsamında ilgili kurumlarla bir araya gelindi. Önümüzdeki programlama süreçlerine ışık tutacak olan değerlendirme süreci, AB Başkanlığı’nın izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vererek, kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine de katkıda bulunacak.

Açılış Etkinliği Kayıtları YouTube'da!

Temel haklar alanında kurumsal eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla yola çıkan Projemizin açılış etkinliği 13 Mayıs’ta paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, projenin tanıtımının yapıldığı ve IPA Temel Haklar Alt Alanındaki çalışmalara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı sunumların yanı sıra, “Temel Haklar Alanında Koordinasyon Paneli” düzenlendi.

Açılış etkinliğimizin kayıtlarının tamamını aşağıdaki bağlantı üzerinden YouTube kanalımızı ziyaret ederek izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/@ipatemelhaklar

IPA Temel Haklardan Haberler

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı Nezdinde Akreditasyon Statüsü Kazandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı tarafından B statüsünde akredite edildi.

Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD) Projesi

ROMSİD projesi kapsamında bilgi teknolojileri tabanlı izleme ve değerlendirme sistemi geliştirildi.

İlgili tüm kamu kurumlarının verilerle destek sağlayacağı bu sistemle, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının izlenmesi ile değerlendirmesinin daha etkin sürdürülmesi planlanıyor.

Proje kapsamında İzmir’de düzenlenen ve 3 gün süren farkındalık artırma faaliyetinde, sivil toplum kuruluşlarının Roman Vatandaşlara Yönelik taslak Strateji Belgesine ilişkin görüşleri alındı.

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi (Ombudsman Projesi)

Ombudsman Projesi kapsamında, kuruma yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bölgesel çalıştaylar yapıldı. İyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için AB üyesi ülkelerdeki çalışma ziyaretlerine devam edildi.

Ayrıca, “Göç ve İnsan Hakları” konulu Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Uluslararası Konferansı 9-11 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Projenin kapanış töreni 21 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Proje kapsamında geliştirilen ve 10 ilde 110 pilot okulda uygulanmaya başlanan Bütüncül Okul Modeli uygulaması 373 okula yaygınlaştırıldı.

Proje kapsamında Stratejik Planlama Toplantısı 16 Kasım 2022 tarihinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Toplantıda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve pilot uygulama esnasında karşılaşılan zorlukların azaltılmasına yönelik politika önerileri ilgili paydaşlarla tartışıldı.

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Proje kapsamında Haziran ve Temmuz aylarında Fransa/Strazburg’a çalışma ziyaretleri düzenlendi; Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun 10. yıldönümünde 200’den fazla katılımcıyla uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Ayrıca, hakim ve savcıların eğitimi kapsamında bölge toplantıları ve yuvarlak masa çalıştayları düzenlendi.

Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi

Kısa adı Özne Çocuk olan Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesinin internet sitesi yayında!

Proje faaliyetleri ile ilgili bilgiye https://oznecocuk.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Özne Çocuk Projesinin ilk büyük farkındalık arttırma faaliyeti 12 Haziran 2022 tarihinde Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde Çanakkale’de yapıldı.

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi

Projede pilot kamu kurumları tarafından uygulanan program ve faaliyetlerin kadın erkek eşitliği açısından analizini yapmak üzere çalıştaylar düzenlendi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB Başkanlığı ve İŞKUR’un uygulamakta olduğu çeşitli bütçe programlarının analizleri gerçekleştiriliyor.

AB’de Temel Haklara İlişkin Güncel Gelişmeler

AB’nin Dijital Hizmetlere Dair Yeni Kurallarını içeren Tüzük yayımlandı

Kısaca “Dijital Hizmetler Yasası” olarak bilinen “Dijital Hizmetlere Dair Tek Pazar Hakkındaki Tüzük” 27 Ekim 2022 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı ve üye ülkeler tarafından 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Tüzük, dijital alanda yasadışı içeriğin önlenmesine ve internet kullanıcılarının temel haklarının korunmasına yönelik kurallar getiriyor.

Böylelikle, AB kapsamında çevrimiçi platformların daha şeffaf ve hesap verebilir olması ile yasadışı ve zararlı içeriğin yayılmasının engellenmesinde aktif rol alması öngörülüyor.

Tüzük ile ayrıca çocukların kişisel verilerinin ve hassas olarak nitelendirilebilecek kişisel verilerin reklamcılıkta kullanımına belirli sınırlamalar getiriliyor ve yanıltıcı arayüzler ile uygulamalar yasaklanıyor.

AB’de Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları için Yardım Hattı

Kadına yönelik şiddet mağdurları için ortak AB yardım hattı 116 016 kuruldu.

Böylece, şiddet mağduru kadınlar, tavsiye ve destek almak için AB genelinde aynı numarayı arayabilecek. Üye devletlerin ulusal yardım hatlarını ortak AB numarasına tahsis etmeleri için son tarih Nisan 2023 olarak belirlendi.

Yasadışı Nefret Söylemine Karşı Çevrimiçi Davranış Kurallarının 2022 Değerlendirme Raporu Çıktı

2022 Değerlendirme Raporu’na göre bilgi teknolojileri (BT) şirketlerinin tamamında, nefret içeriğini işaretleyen kullanıcılara yönelik geri bildirim sıklığı ve kalitesi iyileştirildi; ancak çoğu BT şirketinin nefret söylemi bildirimlerini kaldırma ve inceleme süreçleri yavaşladı. Roman karşıtlığı (%16,8), yabancı düşmanlığı (%16,3), antisemitizm (%9,9) ve İslam karşıtlığı (%8,7) en çok bildirim yapılan çevrimiçi nefret söylemi temelleri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu “Avrupa Medya Özgürlüğü Düzenlemesi” Teklif Ettiğini Duyurdu

AB Komisyonu 16 Eylül 2022 tarihinde “Avrupa Medya Özgürlüğü Düzenlemesi” Teklifini yayımladı. Teklifte medya özgürlüğü, çoğulculuğu, şeffaflığı ve bütünlüğünün korunmasına yönelik bütüncül hükümlere yer veriliyor.

Sözkonusu Teklif yürürlüğe girdiğinde AB müktesebatında basın özgürlüğüne münhasır hazırlanmış ilk düzenleme özelliğini taşıyacak.

Düzenlemeyle birlikte AB üyelerinin ulusal medya yetkililerinden oluşan bağımsız “Avrupa Medya Hizmetleri Kurulu” oluşturulması, ayrıca aday ve potansiyel aday ülkeler ile işbirliği yapılması öngörülüyor.

AB Pazarındaki Zorla Çalıştırma Ürünlerinin Yasaklanmasına ilişkin Tüzük Teklifi Sunuldu

AB Komisyonu, Birleşmiş Milletler’in zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmaya yönelik 8.7 no’lu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda, zorla çalıştırılma ile üretim yapan şirketlerin ürünlerinin AB pazarına arz edilmesini veya AB pazarı üzerinden ihraç edilmesini yasaklayıcı kurallar getiren Tüzük Teklifini sundu.

Teklife göre,  ulusal makamlar, soruşturmanın ardından zorla çalıştırma ile üretilen ürünleri AB pazarından çekme yetkisine sahip olacak.

Bu çerçevede, AB gümrük makamlarına da zorla çalıştırma ile üretilen ürünleri belirleme ve durdurma yetkisi verilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu, Yapay Zeka Yükümlülük Direktif Teklifini Sundu

AB Komisyonunun 28 Eylül 2022 tarihinde sunduğu Yapay Zeka Yükümlülük Direktif Teklifi, yapay zekanın kullanımından kaynaklanan riskleri azaltmayı ve temel haklara saygı ile güvenliğin teminini amaçlayan bir dizi kural öngörüyor.

Teklifle, yapay zeka kullanımından kaynaklı insan hakları ihlallerinde oluşabilecek zararların tazmini ile ispat zorluklarının giderilmesine ilişkin düzenlemeler öngörülüyor.

AB, Avrupa Siyasi Parti ve Siyasi Vakıflarının Statüsü ve Finansmanına İlişkin Tüzüğü Tadil Etmeyi Planlıyor

AB düzeyinde faaliyet gösteren siyasi parti ve siyasi vakıfların statülerini ve finansmanını düzenleyen 1141/2014 sayılı Tüzüğün tadil edilmesi AB’nin gündeminde…

2024 yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini daha şeffaf ve daha katılımcı olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlanan Tüzük Teklifinde parti ve vakıflara AB bütçesinden verilen katkının artırılması, AB dışından alınan mali katkılara limit getirilerek yabancı müdahalenin sınırlandırılması ve parti içi kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi gibi önlemler öngörülüyor.

Tüzüğün, 2023 yılı sonbaharına kadar tadil edilmesi planlanıyor.

Avrupa Parlamentosu “2020-2021 Yıllarında AB’de Temel Hakların Durumu” Başlıklı Tavsiye Kararı Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu (AP), AB içinde 2020-2021 yılları kapsamında temel hakların durumunu değerlendiren ve üye ülkelere özgürlük, eşitlik ve hukukun üstünlüğünü daha iyi korumaya yönelik çağrıda bulunan “2020-2021 Yıllarında AB’de Temel Hakların Durumu” başlıklı Tavsiye Kararını 15 Eylül 2022 tarihinde kabul etti.

Karar, 2020-2021 yıllarında Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan kısıtlayıcı önlemlerin temel haklar üzerinde geniş etkileri olduğunu ve özellikle kırılgan grupları etkileyerek ırkçı olaylarda artışa yol açtığını vurgularken; göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik temel hak ihlallerine de değiniyor.

AP, kararda yapısal ırkçılığın kökenleriyle mücadele için AB kurumlarına ve üye devletlere çağrıda bulunarak, bu sorunla mücadelenin ceza adaleti, eğitim, konut, sağlık hizmetleri ve istihdam alanlarındaki önlemlerle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

Projemizde Gelecek Etkinlikler

LinkedIn
Instagram
YouTube
Başlık

© 2022 IPA TEMEL HAKLAR, Tüm hakları saklıdır.

Internet Sitemiz:
ipatemelhaklar.ab.gov.tr

E-Posta adresimiz:
bultenipatemelhaklar@ab.gov.tr

Bu e-postaları alma şeklini değiştirmek mi istiyorsunuz?
Ayarlarınızı değiştirebilir veya listeden çıkabilirsiniz.