IPA Temel Haklar Projeleri

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi III. Aşama

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin genel amacı, iyi yönetişim ilkeleri ile insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamaktır.

Projenin özel amacı ise kolluk kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetiminin kurumsallaşmasını sağlamak ve vatandaş odaklı katılımcı planlama ve uygulamaların AB müktesebatı ve en iyi uluslararası uygulamalara uygun olarak bu sürece dâhil edilmesidir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Kolluk kuvvetlerinin hesap verebilir ve şeffaf biçimde faaliyet göstermesi için yasal çerçevenin; AB standartları ve uluslararası standartlar tarafından belirlenen sivil ve demokratik gözetim ve hesap verebilirlik ilkeleri ile en iyi uygulamalar ışığında geliştirilmesi
  • Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin gözetimi için beş yıllık organizasyonel strateji hazırlanması
  • İçişleri Bakanlığı tarafından kolluk kuvvetlerinin değerlendirilmesinde tutarlılık sağlayacak spesifik, ölçülebilir, kabul edilebilir, gerçekçi ve zamana bağlı göstergelere dayalı performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
  • Ulusal Suç Önleme Ofisi için yasal çerçevenin, AB standartları ve uygulamalarına uygunluk analizi temel alınarak geliştirilmesi
  • 10 yeni il/ilçede, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının kurulması
  • İçişleri Bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinden 500 profesyonel personele sivil/demokratik gözetimi ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri konularında eğitim programları sunulması
  • Kolluk kuvvetlerine yönelik etkin ve tam işleyen Meclis gözetimi stratejisinin geliştirilmesi
  • Vatandaşlar, sivil toplum ve yerel basının sivil ve demokratik gözetim konusundaki farkındalığının arttırılması
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi müfredatının, sivil ve demokratik gözetim konuları açısından iyileştirilmesi

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında, ilgili yasal çerçeve gözden geçirilmiş ve Ulusal Suç Önleme Ofisinin kurulmasına yönelik olarak taslak mevzuat hazırlanmıştır.

Ayrıca, projenin önceki aşamalarında kurulan Yerel Güvenlik ve Önleme Kurullarının sayısı 19’a çıkarılmıştır.

Kapasite geliştirme faaliyetleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 500 personeli ve kolluk kuvvetleri personeli eğitilmiştir.