IPA Temel Haklar Projeleri

Roman Strateji Belgesi (Eylem Planları) için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin uygulanmasını desteklemek, verimli bir şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini temin etmek, ilgili kurumlar arasında iletişimi tesis etmektir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Roman vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin uygulanması için izleme ve değerlendirme çerçevesinin oluşturulması.
  • Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin etkin bir şekilde izlenmesi için bilgi teknolojileri tabanlı bir izleme sisteminin kurulması
  • Bilgi teknolojileri tabanlı izleme sistemi ve izleme değerlendirme çerçevesinin uygulanması için ilgili kamu kurumları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personelinin kapasitesinin geliştirilmesi.
  • Ulusal ve yerel düzeyde Strateji Belgesi’nin izleme ve değerlendirilmesine ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi için İşbirliği ve Koordinasyon Planının Hazırlanması
  • Sivil toplumda dahil olmak üzere yerel düzeyde farklı paydaş kurumların farkındalığının artırılması

Proje kapsamında Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin etkin bir şekilde izlenmesi için bilgi teknolojileri tabanlı bir izleme sistemi kurulmuş olup, 200’ün üstünde kamu çalışanı sosyal içerme konusunda eğitilmiştir. Projeden elde edilen kazanımlarla, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) hazırlık çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.