IPA Temel Haklar Projeleri

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin genel amacı, evrensel temel değerlerin yanı sıra temel hak ve özgürlükleri içine alan demokratik okul kültürü anlayışını eğitim sistemine yerleştirmek ve toplumun genelinde demokratik kültür uygulamalarını güçlendirmektir.

Projenin özel amacı ise okullarda demokratik değer ve uygulamaların geliştirilmesi; karar vericiler, müfettişler, müdürler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve yerel sivil toplum kuruluşları dâhil olmak üzere tüm paydaşların demokratik okul kültürüne ilişkin kapasitelerinin güçlendirilmesi; okullarda ve okul dışında demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalık yaratılmasıdır.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Eğitim sisteminde demokrasi ve insan hakları kültürünün teşviki için politika tavsiyelerinin geliştirilmesi
  • İlkokul ve okul öncesi eğitim için insan hakları, demokrasi ve ortak değerleri teşvik etmek üzere eğitim materyalinin hazırlanması
  • İlkokul ve okul öncesi eğitim öğretmenlerinin demokratik kültür yetenekleri edinmeleri
  • İlkokul ve okul öncesi eğitim kurumları ile kamuoyunda demokratik okul anlayışının geliştirilmesi ve farkındalığının yaratılması

 

Proje demokrasi kültürü içerisinde etkin bir katılım için gerekli yetkinlikleri içinde barındıran ve kavramsal bir model olan Avrupa Konseyi Demokratik Kültür Yetkinlikleri Referans Çerçevesi doğrultusunda tasarlanmıştır.

İnsan hakları ve demokrasiye ilişkin farkındalıkla birlikte demokratik kültür yeterliliklerinin temel eğitim sistemine ve okul uygulamalarına dâhil edilmesine yönelik oluşturulacak stratejik eylem planı için politika tavsiyeleri geliştirilmiştir.

Temel eğitim kurumlarında bütüncül bir yaklaşımı teşvik eden Bütüncül Okul Modeli geliştirilmiş ve 110 pilot okullarda uygulamaya konulmuş ve devamında 373 okulda hayata geçirilmiştir.

Temel eğitim kurumları için insan hakları, demokrasi ve temel evrensel değerlere dayalı 20 farklı eğitim materyali geliştirilmiş, 2126 öğretmen ile 48.470 öğrenciye ulaştırılmıştır.

Temel eğitim kurumlarındaki idareci ve öğretmenlere demokratik kültür yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik eğitici eğitimleri, aşamalı eğitimler, bölgesel çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmiştir.

Demokratik okul kültürüne ilişkin farkındalığın ve anlayışın geliştirilmesine yönelik iletişim stratejisi çerçevesinde etkin bir iletişim ve farkındalık faaliyeti yürütülmüş, görsel ve işitsel materyaller hazırlanmıştır.