IPA Temel Haklar Projeleri

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, temel haklar alanında paydaşlar arasında kurumsal koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmektir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformunun kurulması ve işler halde olması
  • Lider Kurum ve Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu üyelerinin temel haklar konusundaki kapasitesinin gelişmesi
  • Paydaşlarda ve kamuoyunda temel haklara yönelik farkındalığın artması

Proje, temel hakları bütün boyutlarıyla ele alabilmek adına 10 tematik alan belirlenmiştir. Bu tematik alanlar; İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü, İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, İnsan Haklarının Kurumsallaşması, Ayrımcılıkla Mücadele, Dijital Haklar ve Yatay Konular olarak sıralanmaktadır. Koordinasyon ve kapasite geliştirme faaliyetleri bu tematik alanlar çerçevesinde yürütülmektedir.

2023 yılı Nisan ayı itibariyle 8 temadaki koordinasyon toplantıları ve eğitim faaliyetleri tamamlanmıştır.

Bunlara ek olarak, kamu kurumlarının temel haklar alanında strateji ve eylem planı hazırlamasına destek sağlanması ile kolluk kuvvetlerine insan hakları konusunda eğitimler verilmesi de planlanmaktadır.