IPA Temel Haklar Projeleri

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Projenin amacı, kadın erkek eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir entegrasyonu ile Türkiye’de kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmaktır.

Proje, merkezi düzeyde ilgili kamu kurumları ile yerel düzeyde seçilen dört pilot belediyeyi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi) ve bu belediyelerin bulunduğu illerdeki yerel sivil toplum kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

  • Merkezi ve yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması yoluyla kadınların güçlenmesinin desteklenmesi
  • Merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkanlara erişimini gözeten plan ve program geliştirme kapasitelerinin artırılması
  • Kadın kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesiyle etkin denetim ve izlenebilirlik altyapısının güçlendirilmesi
  • Merkezi düzeyde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafında hazırlanan 2022- 2024 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023-2025 Dönemi Belediye, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe Hazırlama Rehberine kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ilkesi dahil edilmesi

Projenin başlamasıyla birlikte, kadın ve erkek eşitliğine dayalı bütçeleme konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2024 Bütçe Hazırlama Rehberinde, kadın-erkek eşitliğine dayalı bütçeleme konusunda göstergelere yer verilmiştir. Milletvekilleri ile orta ve üst düzey kamu yetkililerinden oluşan 600 kişi kadın-erkek eşitliği konusunda bilgilendirilmiştir. AB Başkanlığının dahil olduğu dört kamu kurumunun bütçesi, pilot uygulamayla, kadın-erkek eşitliğine dayalı bütçeleme analizinden geçirilmektedir.